Cử nhân


Quy định về quy cách trình bày Khóa luận, Niên luận

3 năm trước
Quy định về quy cách trình bày Khóa luận, Niên luận

Khung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Văn học

4 năm trước
Khung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Văn học

Giới thiệu Ngành Hán – Nôm, Khoa Ngữ văn

5 năm trước
Là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên túc, có chất lượng, khoa Ngữ văn mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.

Giới thiệu Ngành Văn học, Khoa Ngữ văn

5 năm trước
Là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên túc, có chất lượng, khoa Ngữ văn mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.