Ngôn ngữ học – Hệ thạc sĩ

7 năm trước

Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:  Ngôn ngữ học

+ Tiếng Anh:  Linguistics

– Mã số chuyên ngành đào tạo: 82 29 020

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ, bậc thạc sĩ hướng đến mục tiêu chung là đào tạo các thạc sĩ ngôn ngữ học có kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ học vững vàng và bước đầu chuyên sâu, có khả năng giải quyết những vấn đề lí luận và thực tiễn trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa. Ngành học sẽ:

– Cung cấp cho người học các kiến thức bước đầu mở rộng và nâng cao về ngôn ngữ học theo hướng chuyên ngành ngôn ngữ học lí thuyết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và quản lí về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa;

–  Đào tạo cho người học các kĩ năng chung về tư duy (phân tích, tổng hợp, khái quát hóa), về nghiên cứu khoa học (thu thập thông tin, xử lý thông tin, trình bày lại thông tin); có khả năng vận dụng các kiến thức và phương pháp của ngôn ngữ học vào giải quyết để nghiên cứu một vấn đề cụ thể của ngôn ngữ trong các mối quan hệ với đời sốngvăn hóa, xã hội.

– Rèn luyện cho người học có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa ở các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong nước và nước ngoài; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc tiến sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác.

 

Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ học làm chủ kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ học lý thuyết, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng ngôn ngữ học; có tư duy phản biện về các vấn đề của ngôn ngữ trong đời sống; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ học ở trình độ tiến sĩ, có các kiến thức liên ngành phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học.