Tầm nhìn và sứ mệnh

7 năm trước

Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.

Để thực hiện sư mệnh này, Khoa Ngữ văn tập trung các định hướng sau:

– Tiếp tục củng cố những ngành (cử nhân) được xã hội thừa nhận, tăng chất lượng tuyển sinh đầu vào, đầu tư cho đào tạo các chuyên ngành sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ).

– Luôn cập nhật chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của người học và xã hội, chú trọng tính hiệu quả trong đào tạo.

– Tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.