Đội ngũ và cơ cấu tổ chức

7 năm trước

Tổng số giảng viên, viên chức hiện có 27 người, trong đó có 25 giảng viên, bao gồm 4 phó giáo sư-tiến sĩ, 8 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 2 cán bộ phục vụ giảng dạy. Khoa có 4 tổ chuyên môn: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Ngôn ngữ – Hán Nôm.

Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và đào tạo là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ từ các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học, Viện Ngôn ngữ học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Khoa Ngữ văn hiện tại  đảm nhận đào tạo 3 ngành cử nhân: Văn học, Ngôn ngữ, Hán Nôm; 2 chuyên ngành thạc sĩ: Văn học, Ngôn ngữ học;   2 chuyên ngành tiến sĩ: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. TS. Hà Ngọc Hòa

Trưởng Khoa

Điện thoại: 0914066659

Email: hangochoa@gmail.com

2. TS. Trần Nhật Thu

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0905544252

Email: thu_dhkh@yahoo.com

BỘ MÔN LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

1. TS. Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0983142845

Email: nguyenvanhungdhkhhue@gmail.com

2. TS. Nguyễn Hồng Dũng

Điện thoại: 0908851080

Email: nguyenhongdung-dhkh@yahoo.com

3. ThS. Đỗ Thu Thủy

Điện thoại: 0914479779

Email: dothuy.dhkh@gmail.com

4. ThS. Lê Thị Minh Hiền

Điện thoại: 0917833221

Email: minhhiendhkh@gmail.com

5ThS. Phan Nguyễn Phước Tiên

Điện thoại: 0905443888

Email: phannguyen.pt@gmail.com

6. ThS. Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: tueanh17@gmail.com

7. ThS. Phan Trọng Hoàng Linh

Điện thoại: 0932568221

Email: phantronghoanglinh@gmail.com

8. ThS. Phạm Phú Uyên Châu

Điện thoại: 01652654606

Email: pp.uyenchau@gmail.com

BỘ MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM

1. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0948496077

Email: qhuong08@gmail.com

2. TS. Hà Ngọc Hòa

Điện thoại: 0914066659

Email: hangochoa@gmail.com

3. TS. Trần Nhật Thu

Điện thoại: 0905544252

Email: thu_dhkh@yahoo.com

4. PGS.TS. Nguyễn Thành

Điện thoại: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

5. ThS. Lê Văn Thi

Điện thoại: NCS tại Trung Quốc

Email: thilevan1010@gmail.com

6. TS. Hồ Tiểu Ngọc

Điện thoại: 0901945956

Email: hotieungoc93@gmail.com

7. ThS. Nguyễn Thị Thảo Như

Điện thoại: 0944079125

Email: thaonhu205@gmail.com

8. ThS. Đặng Thị Thu Thảo

Điện thoại: 0935220953

Email: dttthao0803@gmail.com

BỘ MÔN NGÔN NGỮ – HÁN NÔM

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 01276878977

Email: hanhphung1982@gmail.com

2. PGS.TS. Trương Thị Nhàn

Điện thoại: 0903587915

Email: nhandhkhhue@gmail.com

3. ThS. Hà Trần Thùy Dương

Điện thoại: 0932420606

Email: duonghatran@gmail.com

4. ThS. Hoàng Thị Hương Giang

Điện thoại: NCS tại Hà Lan

5. TS. Đinh Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0985570883

Email: thanhthanhmaivkh@gmail.com

6. ThS. Phạm Thị Gái

Điện thoại: 0906470849

Email: honggai.hano@gmail.com

7. ThS. Trần Hương Trà

Điện thoại: 0905389262

Email: huongtra.nv@gmail.com

8. ThS. Huỳnh Văn Thắng

Điện thoại: 0359368430

Email: vanthanghnk34@gmail.com