Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt”

5 năm trước

Ngày 05 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, NCS. Đỗ Thị Xuân Dung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học;  mã số:  62.22.02.40, với đề tài “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Trần Văn Phước và PGS. TS Hoàng Tất Thắng. Phản biện 1: GS. TS. Lê Quang Thiêm, Phản biện 2: GS. TSKH. Trần Ngọc  Thêm, Phản biện 3: PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng.

Khẩu hiệu chính trị – xã hội là công cụ tuyên truyền của xã hội hiện đại, nhằm giáo dục vận động, thuyết phục người dân trong một cộng đồng. Nhận thấy đây là loại hình diễn ngôn đặc biệt và với mong muốn khám phá mối quan hệ giữa ngôn ngữ – quyền lực – hệ tư tưởng trong diễn ngôn khẩu hiệu ở tiếng Anh và tiếng Việt, NCS Đỗ Xuân Dung đã chọn thực hiện đề tài nghiên cứu “Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt”.

Nội dung của Luận án được kết cấu trong 4 chương:

– Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu

– Chương 2. Đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn khẩu hiệu chính trị – xã hội tiếng Anh dưới góc nhìn của lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán

– Chương 3. Đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn khẩu hiệu chính trị – xã hội tiếng Việt dưới góc nhìn của lý thuyết phân tích diễn ngôn phê phán

– Chương 4. So sánh đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn khẩu hiệu chính trị – xã hội tiếng Anh và tiếng Việt

Luận án hướng đến mô tả đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn KH CT – XH tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở của lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống, tức là xem ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội, là tập quán xã hội và chịu sự tác động của các điều kiện chính trị, văn hóa xã hội.

Luận án cũng tìm ra sự tương đồng và khác biệt trong chiến lược sử dụng từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp và cách thức tổ chức của diễn ngôn giữa KH CT – XH tiếng Anh và tiếng Việt; đồng thời lý giải các nguyên nhân của sự lựa chọn đặc điểm ngôn ngữ dựa trên các cơ sở đặc trưng về chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Đặc điểm của thể chế chính trị, văn hóa xã hội sẽ góp phần quy định quyền phát ngôn và kiểu phát ngôn ở mỗi khẩu hiệu.

Với ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn cùng những kết quả mà luận án đã đạt được, các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Văn Hùng