Khung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Văn học

2 năm trước

Khung chương trình đào tạo vui lòng xem tại: http://www.husc.edu.vn/daotao/upload/20161028090101_NganhVanHoc.pdf

Chuẩn đầu ra vui lòng xem tại: http://www.husc.edu.vn/daotao/upload/20161028091906_VanHoc.pdf