DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” CỦA KHOA NGỮ VĂN

3 năm trước

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

(Tính đến ngày 24/3/2017)

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ/CƠ QUAN/LỚP SỐ TIỀN
1 Hồ Văn Hải Cựu HVCH 2.000.000
2 Hội Cựu SV Quảng Trị 19.000.000
3 Phan Thúy Hằng NCS K2013 1.000.000
4 Cao Xuân Hưng Văn K26 3.000.000
5 Tập thể cựu SV Văn K25B 5.000.000
6 Tập thể cựu SV Văn K11 3.000.000
7 Tập thể cựu SV Văn K13 5.000.000
8 Nhóm cựu SV Văn K20 1.000.000
9 Lê Văn MinhTự Văn K11 1.000.000
10 Nhóm cựu SV VTV Đà Nẵng 15.000.000
11 Trần Văn Ngọc Văn K5 10.000.000

12

13

14

Bùi Mạnh Hùng

Tập thể cựu SV

Trần Thị Ái Nhi

Nguyên cán bộ khoa Văn

Văn K16

Văn K27

1.000.000

2.000.000

500.000